Natrium tartrat P


Natrium tartrat P

Dinatrium (2R,3R)-2,3-dihidroksibutanadioat dehidrat; Natrium tartrat; C4H4Na2O6.2H2O; BM 230,1; [6106-24-7].